Sri Vijaya Cancer Clinic, Dr Prashob Surgical Oncologist, Sri Venkateshwara Nilayam 70-7-2/B, Ground Flooor, Road No.2 Sidhartha Nagar, Near Sidhartha Nagar Park & NCC Canteen, Kakinada 533005

7989477104, 9390311236

Sri Vijaya Cancer Clinic

Get aware We protect

Sri Vijaya Cancer Clinic

Get aware We protect

Get started on the path to health!

image8
image9

Get started on the path to health!